Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.ecotinto.be. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

De gegevens daarop worden U gratis ter beschikking gesteld ingevolge Uw opzoeking, en worden regelmatig bijgewerkt. Evenwel kan U uit die gegevens geen gevolgtrekkingen maken. De aangeduide gegevens zijn indicatief en er wordt geen garantie omtrent volledigheid en accuraatheid gegeven.

Deze website heeft enkel de bedoeling U bepaalde informatie te verstrekken over onze producten en onze visie. Voor het vervolledigen van die informatie dient U ons zelf te contacteren.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de gegevens op de website, noch kan enige aansprakelijkheid ten onze laste worden gelegd ingevolge het gebruik van de website, de daarop vermelde gegevens, adviezen, producten en/of links, verliezen dan wel beschadigingen ten gevolge van het bezoek van deze website of het gebruik, niets uitgezonderd.

Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid op aangaande de veiligheid, gegevens en informatie op websites die U kan bereiken via één of meerdere van de vermelde links, noch kan een link beschouwd worden als enige ondersteuning of goedkeuring door ons van de op de link vermelde informatie, noch is de informatie op die link aan ons tegenstelbaar.

De website en al haar onderdelen/inhoud is beschermd door intellectuele rechten en behoren Ecotinto of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Ecotinto de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

U verbindt zich er ondermeer toe:

De informatie op de website niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken, noch op een wijze die directe of indirecte schade kan toebrengen aan Ecotinto, aan de met Ecotinto verbonden ondernemingen of aan derden of bezoekers van de website.

De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt.

De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is

Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid op ons voor producten of adviezen die u via onze verdelers of hun websites hebt aangeschaft of gevolgd.
In het geval één of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet en zal de ongeldige of nietige bepaling worden vervangen door een bepaling die zoveel als mogelijk de bedoeling benadert van de ongeldige of nietige bepaling.

Alle betwistingen worden exclusief behandeld voor de rechtbanken te Antwerpen, onder Belgisch recht.

Als u vragen of opmerkingen heeft, kan u contact met ons opnemen via de hierna vermelde contactgegevens:
EcoTinto – YMP Sales bvba
Haakveld 24
2547 Lint
Contact :
e-mail : info@ecotinto.be
BTW BE 0819.252.793
RPR Antwerpen
EcoTinto behoudt zich het recht voor om de “disclaimer” steeds te veranderen. Deze “disclaimer” werd het laatst gewijzigd en herzien op 21 december 2013.